2023-11-08

Za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. trzeba oddać pracownikom dodatkowy dzień wolny

Święto 11 listopada przypada w tym roku w sobotę. Pracodawcy muszą więc wyznaczyć pracownikom, którzy sobotę mają wolną z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, inny dzień wolny od pracy. Powinni to zrobić w ramach okresu rozliczeniowego, w którym występuje to święto.

Obowiązek oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z tego, że taki dzień jest traktowany jako dzień wolny z tytułu święta. Natomiast pracownikom trzeba jeszcze zapewnić dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownicy nie korzystają bowiem z dnia wolnego z takiego tytułu, jeżeli święto przypada w sobotę. Nie będą mieli zatem zachowanego przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, którzy mają wyznaczoną sobotę jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

W przypadku pracowników, którzy pracują w różnych dniach - od poniedziałku do soboty lub niedzieli - zgodnie z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy, fakt, że w danym okresie rozliczeniowym święto przypada w sobotę, pracodawca powinien uwzględnić już w samym harmonogramie czasu pracy - ustalając prawidłowo wymiar czasu pracy oraz minimalną liczbę dni wolnych. Jeśli pracodawca to zrobi, pracownik nie będzie miał roszczenia o dodatkowy dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę, gdyż pracodawca uwzględnił ten fakt w stworzonym harmonogramie czasu pracy.

Przepisy prawa pracy nie narzucają konkretnego terminu wykorzystania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w wolną sobotę. Wskazują tylko ramy czasowe, do kiedy trzeba udzielić takiego dnia wolnego. Nie nakazują również, aby cała załoga z tej samej firmy odebrała wolne w jednakowym terminie. Decyzję w tym zakresie podejmuje pracodawca. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby poszczególni pracownicy wykorzystywali dni wolne w różnych terminach.

Pracodawca, wyznaczając pracownikowi dzień wolny za święto przypadające w sobotę, powinien:

Krok 1. Wyznaczyć dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje święto

Wyznaczenie dnia wolnego może nastąpić przed świętem występującym w sobotę lub po nim, byleby nastąpiło w ramach okresu rozliczeniowego, w którym przypada to święto. Nie jest dopuszczalne udzielanie takiego dnia wolnego w innym okresie rozliczeniowym, ponieważ czas pracy pracownika rozliczamy w obrębie danego okresu rozliczeniowego.

Krok 2. Wskazać pracownikowi cały dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Za święto występujące w sobotę nie można wyznaczyć pracownikom wolnego polegającego na skróceniu pracy o parę godzin w kilku dniach, w łącznym wymiarze 8 godzin. Pracownik musi mieć oddany cały dzień wolny, aby zachować przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy.

Krok 3. Poinformować pracowników, w sposób przyjęty w zakładzie pracy, o wyznaczeniu dnia wolnego

O tym, jaki dzień został wyznaczony jako wolny za święto przypadające w sobotę, trzeba poinformować pracowników, np. przekazując im taką informację pocztą elektroniczną lub wywieszając informację na tablicy ogłoszeń. Wyznaczenie dnia wolnego za sobotę nie musi natomiast zostać wprowadzone do przepisów wewnątrzzakładowych, np. regulaminu pracy czy układu zbiorowego pracy.

PODSTAWA PRAWNA

art. 130, art. 147 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465

art. 1 pkt 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920

Dane Kontaktowe


Mapa Dojazdu

Partnerzy